Home Business KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF
Business

KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Malabar Moogudal
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 10 December 2016
Pages: 410
PDF File Size: 20.30 Mb
ePub File Size: 18.78 Mb
ISBN: 232-1-14507-698-7
Downloads: 54440
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoor

Prva se odnosi na nove satelitske i skripa moduse transmisije odreenih saraja, odnosno, programa, to je omoguilo uveavanje receptivnih mogunosti, kao i masovniju i bru reprodukciju i distribuciju poruka. Sa druge komunikologiua, ima mnogo varijacija u stepenu do koga su sadraji stvarno izabrani ili preferirani od strane aktuelne publike.

Konverzaciona publika javlja se u situacijama u kojima su individue povezane aktivnom razmenom i interakciojom komunikativnog odnosa, kakav obezbeuju interaktivni kompjuterski sistemi. Proces ostvarivanja veza meu ljudima 2. Osoblje komunikolpgija rukuje muzejskim predmetima mora biti educirano i kopetentno za takve poslove.

Jedna od osnovnih protivrenosti mase sadrana je u injenici da mase imaju i obeleje skupa, nereflektovanog zajednitva, i da se sastoje od ljudi koji se meusobno ne poznaju. Masovna komunikacija je fenomen koji ukljuuje istovremeno i masovnu produkciju, masovnu recepciju primanje poruka.

Jedna od njih je izgon iz grupe, koja potvruje usamljenost, izoptenost kao jednu od najteih kazni. Megatrend univerzitet, Beograd, Obiliev venac 12 Za izdavaa: Megatrend revija Megatrend revew Isto znaenje ima i stariji, grki termin doxa.

Izborom pojedinih novina itaoci izraavaju svoj politiki identitet i potvruju vrednost svojih uverenja. Stalni muzejski postav — Odlika ove publike sadrana je u mogunosti meusobne interakcije gledalaca. Zorica Tomic – Komunikologija Skriota.

Tako je i Svojim delatnim slojem poruka olakava proces interiorizacije i usvajanjaReklama i intencionalnost znaenja Lingvistika poruka Denotirana slika Retorika slike Reklama kao drutveno optilo SloganSkriveni ubeivai Pakardova teorija skrivenih ubeivaa Pojam izazivanja i zadovoljenja potreba Principi oglaavanjaCenzura komuikologija komunikacija 1.

Istraivanja su pokazala, da se publika konstantno diferencira u odnosu prema medijima, odnosno, u skladu sa njihovim socijalnim upotrebama i funkcijama.

  LON FULLER O CASO DOS EXPLORADORES DE CAVERNAS PDF

Svijetlo je ovdje glavni medij prezentiranja. Tako se u jednom smislu javnost razume kao subjekt javnog mnenja, odnosno kao publika, dok se u drugom smislu namee znaenje javnosti kaoHabermasova teorija graanske javnostiPreduzimajui istorijsko istraivanje razliitih oblika javnosti u okviru zapadnoevropske tradicije, Jirgen Habermas, ukazuje na razliite promene strukture koje je javnost pretrpela tokom istorije, i time je odreuje kao istorijsku kategoriju. Redundantni sadraj predstavlja zapravo onaj sloj poruke koji je poznat i poiljaocu i primaocu i koji time reprezentuje neku vrstu kvaziinformacije.

Grupe mogu biti velike i male.

Ekripta od konstitutivnih elemenata svakog komunikativnog procesa, jeste UM ili smetnja koja moe poremetiti koherenciju poruke. Pojam cenzure Ocenjivanje,pregledanje, kritiko ispitivanje Zvanian prethodni pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tampanja i putanja u javnost odreenih poruka Dravna institucija koja obavlja taj posao Ispitna ocena Kontrola i zabranaModaliteti cenzure Oficijelna NeoficijelnaDok se zvanina cenzura temelji na zakonima ili administrativnim regulativima, dotle neoficijelna crpe svoju mo iz ubeivanja koje se ne retko poziva na moralitet, a unajgorem iz ekonomskog ili politikog pritiska,ojaanog zloupotrebom osvedoenog politikog,religioznog ili nekog drugog autoritetaTipovi cenzure Autocenzura Preventivna NaknadnaNovi mediji Pojam cyberspace-a Problem identiteta Izloljivost i anonimnostProblem razgranienja Javno Realno Drutveno Privatno Virtuelno TehnikoKao novi komunikativni fenomen Fantazam bliskosti Problem distance Nova pismenost SMS kao novi komunikativni fenomen.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Na izvestan nain moe se rei da ovo gledite, koje komunikaciju interpretira kao drugo lice progresa, svoje korene ima jo u komunikkologija snu ljudskog roda, snu o poveanju brzine i efekata poruka koje putuju kroz prostor. Muzejski zbirni fond je temeljna forma organizacije muzejskih predmeta u muzeju. Posmatrajui ih, ljudsko mladune ui kako da izrazi svoje potrebe. On je posrednik preko koga se moe dobiti informacija o onome na ta on upuuje.

Komunikacije Moralizatorska Funkcija dodeljivanja statusa Narkotizujua disfunkcijaPojam javnostiZnaenje termina “javnost” izvedeno je najpre iz znaenja rei “java”, kao pojavnog sveta koji se moe ulima opaziti. Javno shodno ovim terminima, oznaava neto popularno ili narodno. Koreni nahukane mase nalaze se u lovakoj hajci. Javnost kao politiko-pravna kategorija oznaava spoljanju sferu drutvenog ivota, koja, za razliku od privatne, institucionalne ili stranake, postaje nosilac kriterijuma vrednovanja onih drutvenih odluka koji dotiu interese svih pripadnika drutva.

  KAPO Z AUSCHWITZ PDF

Muzeologija, skripta

Termin muzeografija se prvi put spominje u knjizi Caspara Neickeliusa. Nova publika tradicionalnom masmedijskom pojmu publike, u situaciji jednosmerne komunikacije. Mehanike Semantike Psiholoke Pometnja i dezinformacija Komunikacija u grupiIako pojam grupe ima mnotvo razliitih znaenja, tim pre to one mogu biti kratkotrajne ili permanentne, formalne ili neformalne, male ili velike, lokalne ili internacionalne, sutinska odlika grupe su zajedniki interesi i interakcija izmeu njenih lanova.

Pojam linosti mu je srodan, iako je personalistiko shvatanje linosti opreno prvobitnom znaenju termina, budui da u fokus stavlja kategoriju persone. Upravo se na ovom mestu moe sagledati izuzetna vanost medijske publike za oglaivae. Dokumentacija u muzejima i galerijama svodi se na dvije kategorije: Psiholoke barijere predstavljaju, meutim, izvor najeih nesporazuma u komunikaciji.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Ritualni pojam komunikacije temelji se na kategoriji kulture, kao osnovi koja inikomunikaciju uopte mogunom. Ljudi se kreu jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Medijumi zahtevaju izvesnu tehnoloku podrku, koja je u najveem broju sluajeva, potpuno izvan nae kontrole.

Tako na primer, radio emisije ili radio poruke stiu ne samo u nae domove ve i u automobile. Psihologija Skripta priprema za test na psihologiji. Sveane mase ne poznaju zabrane i razlike, dozvoljavajui oputanje i neuobiajenu bliskost meu prisutnima. Umjesto uputa o muzejskom radu interes se usmjerava prema povijesti muzeja.

Author

admin