Home Automotive HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF
Automotive

HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF

Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Kigalmaran Gurg
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 27 June 2011
Pages: 60
PDF File Size: 20.6 Mb
ePub File Size: 18.43 Mb
ISBN: 617-9-22329-166-4
Downloads: 83829
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gogal

Ak emseddin bundan mnfail olup bir gn Emir Sikkinye halkai zikrimize mlzemetin lzmdr, yoksa senden eyhin tacn alrz dedi. Beyt i l e i p t i d a r eden keza kasdei riye, mehur kasdei mmiyesi ve D i l i d n kas ides i ; ntmda zt ztn pinhan eder bir bir; Cemlin ddei a’yan ile seyran eder bir bir.

Dte aldnp kalma; Tabire muhta ola! Dizilmi neyde surahlar, saf olmu muntazr nefha; Nefes verdike neyzen zhir olur nameler bir bir. Mezkr mecmuada Paaya gnderd i i b i r m e k t u p suret i var. Bu l akapMelmlere yalnz ehal tarafndan v e r i l m i y o r d u. Hazineai risalesinde tercemei hlleri bulunan bu eyhlere “Nefehat, ta da mezkrdur.

Esasen, eyhi ekber, mezkr bapta Sfyannin hurucunu, askerinin Mekke ile Medine arasnda yere batacan, hulsa btn Mehd ve zuhurundaki hlt Immiye akidelerine harfiyen muvafk olarak izah eyliyor. Sleymaniye hakknda baknz; Hadikatl cevami, Cilt; 1. Rah Mevlya yeter eni’ delil. Kefolup vehine vehi ma” nevinin srlar Yedi hat wl Ehli hakka bu sz iyan, her rengin asl cevherdir; Cevher dem rengin giyp evvelki redgten utand. Tecelller cihan cna asrn vahidindendir; Cihan halkna andan erir srr fyzyyt.

  CHAUVET LEGEND 150R MANUAL PDF

B u nzmn kilinin de Emr Osman H im olmas ok muh teme l d i r. Ka-b den son guzli ilerinde Sar A d d u uavas l a h. Secde eyler sureti rahmana Idris her nefes. Mesel u ilhide vahde tinsan ve sz t e l a kk i l e r i n i anlatmaktadr.

B i r t e r k i b i b end i nde b u ak ides i n i Alemi gaypten nian menem ; Mazhar kudretem, vut benim. Ol srr zat mutlak aslna oldu munzam. Mazhar srr huda h selmn aleyk; Kifi kul innema h selmn aleyk! Gnlde iste var hakk dediler Bir noktadr yerden gke bu lem; Nefahtden geldi bize gelen dem, Sfattr ol, ztdr cn dem. Bu sralarda Sleyman kanun r adosu muhasara ettirmiti. Niyaznin divannda dier mahallerde de Meh-dye iaretler vardr.

Son Melmiler de Bayrm melmlerinin pey rev l e r i d i r l e r. Cana dostun tecellisi geh hazlnesi, geh nihan olur; Tecellisinde bu cismin akl can bi nian olur Her tecellisi ann zevki cedd ide at Gstere her ande bir e’n dima ol muhdest J l fS oldu ana Haktan ht. Celleddn buyurdu ol mahalde: O l a n eyhin mehedini de b i r parmaklkla evirmitir. Oturdum burci Keyvanda, makamm eyledim Cevz.

Kemle eriip dnya ve hiret sultan o l u r du. Mefln Mef ln faln vezni iktap ve baz ye r l e r i mstesna o l a rak tamami le mesnev i tarznda yazlm ta’ l m b i r eserd i r. Altm arm menareyi anl-yamadm.

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02

Pes lisn vahde tne’ei uhrya ve dnyadan badel-mfaraka her h ang i mazha rda bu lunursa hiret t a b i r eder ler. Yetmi iki dilli kinci devre Melmleri 1 27 drsi muhtef ‘ n i n b u i’ri, emsli arasnda hak i k a t en mull ve gzeldir.

  HRM SUN GAZING METHOD PDF

Husmeddin in m r i t l e r i ; gittike oalmakla n ihayetstanbuldan ge len b i r em i r muc ib i nce ahvli tefti ed i lmek zere A n k a r bizli ka les ine hapsedilmi ve senesinde mahbes inde ve fa t etmitir.

B i r Dvazde imamnda da Ebu bekr mer, Osmandr ey can; eriat taht zre oldular han. Hulsatan ” zekt, hall ve h a r am hakk nda isnat ed i len kirap sab i t o lu rsa c i dden k a t l i lzmdr.

Adem Atağ (adematag2) on Pinterest

Bu n ey dil temaa kl cemli vehi canan; u kim grmez an bu gn yarn olur o a’madan! M a h m u d i kefev ket ip i sm i ndek i k i tabnda menkabev b i r hdiseden bahse tmek ted i r: Mescidi akn imam olmuam, Deyri akn hem gkzli E vve l ve hrn itibr o lduunu, hdistm tecelliyt n a h i yeden i b a re t bu lunduunu anlatp h i l ka ty a ‘ n i hviyyetin zuhurunu u suret le izh ey ler: Nd Ali, i ve Beklalerde mehur gizll duadr ve bunu bir ok ilvelerle okurlar.

Emir suyu getirince Hac Bayram ierek bakiyyesini mumaileyhe verip i; emniyeti kbraya nil olasn! Osmanl M’ellifleri;’ Cilt 1. Sabkan katloltuan Ilimer eyh dedikleri ahs zulmen katlolundu diyen Zeyde ne lzm olur?

Author

admin