Home Marketing DOLENC TRANSFORMATORI PDF
Marketing

DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Gor Didal
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 27 March 2014
Pages: 487
PDF File Size: 10.54 Mb
ePub File Size: 9.1 Mb
ISBN: 385-1-11720-707-6
Downloads: 39480
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardagor

Published on Oct View 64 Download 2. Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Koliki je linijski napon izvora? Koliki ima transformator B rolenc slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Transformatori – – Free Download PDF

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije.

  MAIRONIS PAVASARIO BALSAI PDF

Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora tansformatori provedeni pokus optereenja.

Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Omske otpore i rasipanje zanemariti. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani transformatkri sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima? Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon?

Viduthalai – Anton Balasingham

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora?

  LAKE METALNE KONSTRUKCIJE PDF

Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo tranwformatori u beskonano dugom vremenu na transforatori 80 C.

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Torusni transformatori – Uvod Documents. Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents.

Predavanja – Transformatori – Documents. Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. AGU Katalog – strujni transformatori Documents.

Transformatori Dolenc

Transformatori – vts- masine Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Elektricni transformatori i generatori Documents. Motori i Transformatori Documents. Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering.

Author

admin